جمعه 30 فروردين 1398  
معاونت اجرایی در دولت تدبیر و امید

معاونت اجرایی در دولت تدبیر و امید عهده دار هماهنگی و برگزاری موارد ذیل می باشد:

-             سفرهای استانی

-             کارگروه هدفمندی یارانه ها

-             کارگروه شورای عالی استاندارد

-             کارگروه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور

-             کارگروه ستاد تنظیم بازار

-             کارگروه نان، گندم و آرد

-             کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان های اداری

-             کارگروه ملی زیارت

 

اهم فعالیت ها و پروژه ها:

1-          پیگیری دستورات ویژه رییس جمهور در حوزه مسائل اجرایی، داخلی و بین المللی.

2-          برنامه ریزی سفرهای استانی رییس جمهور و کاروان تدبیر و امید.

3-          نظارت بر سازمان ها/ دستگاه های تابعه حوزه معاونت اجرایی رییس جمهور از طرف رییس جمهور محترم.

 
1