جمعه 30 فروردين 1398  
تماس با ما
معاونت اجرائی ریاست جمهوری
میدان پاستور - خیابان پاستور - ریاست جمهوری - ساختمان شهید رجائی - طبقه دوم
تلفن 64455205 و64455207
نمابر 66465562

Email:
info@ejraee.gov.ir

ejraee93@gmail.com
1